Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Identiteit en missie

Identiteit
Het Marnix College is een oecumenische school waar mensen met verschillende levens- en geloofsovertuigingen met elkaar samenwerken. De school wil de leerlingen vormen tot mensen die in staat zijn tot een weloverwogen stellingname ten aanzien van de samenleving waar zij deel van uitmaken en ten aanzien van levensbeschouwelijke keuzes en de christelijke traditie. De grondhouding van het Marnix College is die van respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid en durf.

Missie
Het Marnix College staat voor gedegen, innovatief onderwijs van hoge kwaliteit dat leerlingen de ruimte biedt zich te ontplooien en hen voorbereidt op het zelfstandig en verantwoordelijk functioneren in de maatschappij en op een succesvolle aansluiting op het vervolgonderwijs.

Uitwerking van de missie
Het Marnix College investeert in de ontwikkeling van een stevig curriculum gericht op zowel kennis-, vaardigheden- als attitudeverwerving. De programmering van de Tweede Fase HAVO/VWO en bovenbouw MAVO staat voor optimale voorbereiding op het examen en op de vervolgopleidingen. Het gymnasium en het tweetalig VWO als aparte leerroutes en een ruim aanbod aan buitenschoolse activiteiten, culturele activiteiten en internationalisering geven een permanente kwaliteitsimpuls aan deze programmering.

Het Marnix College geeft prioriteit aan de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s die recht doen aan verschillen tussen (groepen) leerlingen en het plezier in het leren  bevorderen. De docent investeert in een aantrekkelijke en prikkelende leeromgeving en variatie van werkvormen, die de leer- en prestatiemotivatie van leerlingen stimuleert.

Het Marnix College neemt nieuwe didactische uitdagingen serieus. De docenten houden rekening met verschillen in leerstijlen en hanteren activerende werkvormen.
Zorg en begeleiding zijn zoveel mogelijk geïntegreerd in de lespraktijk. Noodzakelijke extra zorg en begeleiding buiten de lessituatie om is van tijdelijke aard en altijd gericht op een zo goed mogelijk kunnen functioneren binnen het reguliere onderwijsprogramma.

Het Marnix College gebruikt heldere en duidelijke taal over inzet en resultaten van leerlingen en docenten; hanteert duidelijke verwachtingen over wederzijdse inspanningen; stelt hoge eisen aan prestaties en stimuleert een klimaat van directe aanspreekbaarheid hierover.

Het Marnix College biedt een veilige leeromgeving waarbij gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen de sleutelbegrippen zijn. In de praktijk vraagt dit dagelijks inspanningen en uithoudingsvermogen van medewerkers en leerlingen. Een hoge mate van verbondenheid tussen alle mensen – jong en oud - die bij de school betrokken zijn, versterkt deze houding.
Het Marnix College vindt het belangrijk dat leerlingen verantwoordelijkheid nemen, niet alleen later, als actief deelnemer in de maatschappij, maar ook nu op school. We verwachten daarom dat alle leerlingen en docenten zijn waar ze moeten zijn, doen wat ze moeten doen, respect hebben voor de tijd, het werk en de energie van anderen. Voorbeeldgedrag, grenzen stellen en grenzen accepteren staan daarbij centraal.

De school stimuleert leerlingen en docenten zich te ontplooien, initiatieven te nemen, afspraken na te komen en tijdig te communiceren als er problemen zijn.

Het Marnix College is ondernemend en ambitieus ook waar het gaat over ‘grenzenloos leren’. Contacten met mensen met een andere taal, cultuur en volksaard zorgen voor grotere acceptatie en begrip. Door middel van uitwisselingsbezoeken willen we de ontwikkeling van sociale vaardigheden een extra dimensie geven.