Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

MR (Medezeggenschapsraad)

Conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is aan de school een medezeggenschapsraad verbonden. In deze raad zijn de leerlingen, de ouders en het personeel vertegenwoordigd.
De MR bevordert naar vermogen de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg in de school. De raad is bevoegd alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken en hierover voorstellen te doen aan het College van Bestuur. In veel gevallen zal het College van Bestuur de raad om advies dan wel instemming moeten vragen alvorens voor de school belangrijke beslissingen kunnen worden genomen. De MR vergadert gemiddeld een keer per zes weken. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar en toegankelijk voor leden van de geledingen.

Relatie met de ouderraad, leerlingenraad en personeelsraad

Bij hun werk in de medezeggenschapsraad worden de ouders ondersteund door de ouderraad, de leerlingen door de leerlingenraad en het personeel door de personeelsraad.