Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Ouderbijdrage


Het Marnix College ontvangt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten voldoet deze bekostiging niet. Daarom vragen wij een ouderbijdrage. De ouderbijdrage bestaat uit een vast, vrijwillig gedeelte (dat voor alle leerlingen hetzelfde is) en een variabel, onderwijs-gerelateerd gedeelte.

Vaste vrijwillige bijdrage
Met uw vaste vrijwillige ouderbijdrage houden wij zaken in stand die aan alle leerlingen ten goede komen, maar die niet essentieel zijn voor hun opleiding. U moet daarbij denken aan ons omvangrijke aanbod van culturele activiteiten, onze leerlingfeesten, onze vieringen en de collectieve leerlingverzekering die wij afsluiten. De bijdrage wordt ook ingezet om leerlingen de mogelijkheid te geven gebruik te maken van een kluisje en voorkomen we dat leerlingen elke dag hun eigen atlassen en woordenboeken moeten meenemen. Daarnaast bekostigen wij onze uitstekend geoutilleerde mediatheek op deze manier. De hoogte van de vaste vrijwillige bijdrage is dit jaar in overleg met de Ouderraad vastgesteld op €140,-. Mocht u besluiten deze vaste vrijwillige bijdrage niet te willen voldoen, dan staan de voorzieningen die daarmee bekostigd worden uw kind jammer genoeg niet ter beschikking.

Onderwijs-gerelateerde bijdrage
Met de onderwijs-gerelateerde ouderbijdrage bekostigen wij zaken die strikt genomen niet noodzakelijk zijn maar die waarde en kwaliteit toevoegen aan ons onderwijs. Een voorbeeld: natuurlijk kunnen leerlingen veel over de huidmondjes van planten uit een boek leren, maar die kennis gaat pas echt leven als zij met een microscoop zelf hebben gezien hoe die huidmondjes er uitzien. Nog een voorbeeld: lezen over muziek of ernaar luisteren is één ding, maar zelf muziek maken of zien hoe een echte musicus dat doet, voegt een extra dimensie toe aan die kennis. Een laatste voorbeeld: om te voorkomen dat elke derdeklas leerling bij het vak scheikunde zijn eigen laboratoriumjas, veiligheidsbril, reageerbuisjes en chemicaliën mee moet nemen, kopen wij die als school in.
Al deze extra’s bekostigen wij uit de bijdrage van ouders. U kunt ervoor kiezen die bijdrage voor uw kind niet te voldoen, maar dan betekent dit dat uw kind niet deel kan nemen aan de betreffende extra activiteit of zijn eigen materialen moet meenemen. Een volledig overzicht van deze onderwijs-gerelateerde bijdragen vindt u onder het kopje documenten op onze Magister-website.


Excursies/Reizen
In de loop van het schooljaar organiseert de school veel verschillende excursies en reizen, variërend van een bezoek aan een MAVO-3 beroepenbeurs tot de Rome-reis voor de leerlingen in klas 5 gymnasium. Wij hanteren al jaren het principe dat alle excursies en reizen geheel bekostigd moeten worden uit de bijdrage van de ouders van de deelnemende leerlingen. Dit beleid zetten wij voort en dat betekent dat uw kind ook dit schooljaar weer niet mee zal kunnen reizen (en op school een vervangend programma zal moeten doen) als u ervoor kiest de betreffende bijdrage niet te voldoen.

TTO-bijdrage

De jaarlijkse bijdrage voor deelname aan het tweetalig onderwijs bedraagt in het schooljaar 2016-2017 € 400. Dit bedrag wordt volledig besteed aan TTO-gerelateerde zaken zoals aanvullende lesmaterialen, excursies, reizen en bijzondere activiteiten. Als deze bijdrage de draagkracht van ouders te boven gaat, kunnen zij in overleg met de directie naar een oplossing zoeken.
 
Betaling
In september/oktober worden de facturen voor de ouderbijdragen samengesteld. Ouders krijgen per e-mail een link doorgestuurd, waarmee zij in de portal van WisCollect terechtkomen. Daar kunnen zij de factu(u)r(en) inzien en, na aangevinkt te hebben dat de factuur akkoord is, kunnen ze kiezen uit betalen d.m.v. iDeal of door het factuurbedrag zelf over te maken op onze bankrekening. Als zij kiezen voor betalen d.m.v. iDeal kunnen zij aangeven of ze in termijnen willen betalen.
Voor de volledigheid merken wij op dat er een coulanceregeling is voor ouders die door omstandigheden niet in staat zijn een financiële bijdrage te leveren. De administratie van de school kan u daarover informeren.