Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Ouderraad

Welkom op de pagina van de Ouderraad

Wie is wie | Vergaderdata | Contact

 

Het Marnix College heeft een actieve Ouderraad (OR) die de belangen behartigt van ouders/verzorgers en leerlingen. Zij bestaat uit minimaal 8 en maximaal 13 leden.

 

De OR verstrekt waar nodig gevraagd dan wel ongevraagd adviezen aan de schoolleiding, de Raad van Toezicht, de Medezeggenschapsraad en docenten. Deze adviezen zijn niet bindend.

 

De OR heeft regelmatig contact met de schoolleiding en streeft hierbij naar een vruchtbare samenwerking. Zij vergadert maandelijks en hierbij is voor een deel van de vergadering een lid van de schoolleiding aanwezig die ons op de hoogte stelt van relevante ontwikkelingen. Deze vergaderingen zijn openbaar.

 

De OR organiseert ieder jaar een thema-avond. Op ouderavonden kan een gesprek aangevraagd worden met de OR. Verder kunnen ouders vragen stellen aan of aandacht vragen voor bepaalde zaken via: ORinfo@marnixcollege.nl

 

Iedere ouder die een kind heeft op het Marnix College, kan zich voor deelname aan de OR aanmelden voor in beginsel een periode van drie jaar. Vanzelfsprekend wordt er gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders van leerlingen uit de verschillende leerjaren en schooltypen. Het huishoudelijk reglement van de OR is te vinden onder documenten op Magister.

 

Geslaagde informatieavond beroepsbeoefenaars op het Marnix College te Ede

Op het Marnix College te Ede vond op 12 februari voor de tweede keer een beroepenavond plaats. Deze avond, georganiseerd door de Ouderraad, was een groot succes. 250 leerlingen met hun ouders bezochten de avond waarbij ongeveer 65 beroepsbeoefenaars voorlichting gaven over hun beroep. Zij vertelden over hun opleiding en de inhoud van hun beroep en beantwoordden vele vragen. Er waren de meest uiteenlopende beroepen, zoals advocaat, bezigheidstherapeut, tolk, inkoper, verpleegkundige, ICT-er, marketeer, politieman, arts en diplomaat. Bovendien waren de Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Rijn IJssel, Christelijke Hogeschool Ede, ROC en de Universiteit Wageningen aanwezig om voorlichting te geven over hun opleidingen.

Het doel van de avond om leerlingen meer inzicht te geven in beroepen en opleidingen werd ruimschoots bereikt. De meeste bezoekers waren enthousiast om zo laagdrempelig in contact te komen met verschillende beroepen. Het leuke was hier vooral aan dat het bij het merendeel van de beroepsbeoefenaars ouders van leerlingen betrof die maar al te graag meehielpen om de avond tot een succes te maken.

 

Zie ook de artikelen van de Ouderraad in diverse uitgaven van Marnix Motief. Klik hier om naar de Marnix Motief-pagina op deze site te gaan.