Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Ouderraad

Welkom op de pagina van de Ouderraad

Wie is wie | Vergaderdata | Contact

 

Het Marnix College heeft een actieve Ouderraad (OR) die de belangen behartigt van ouders/verzorgers en leerlingen. Zij bestaat uit minimaal 8 en maximaal 13 leden.

De OR verstrekt waar nodig gevraagd dan wel ongevraagd adviezen aan de schoolleiding, de Raad van Toezicht, de Medezeggenschapsraad en docenten. Deze adviezen zijn niet bindend.

De OR heeft regelmatig contact met de schoolleiding en streeft hierbij naar een vruchtbare samenwerking. Zij vergadert maandelijks en hierbij is voor een deel van de vergadering een lid van de schoolleiding aanwezig die ons op de hoogte stelt van relevante ontwikkelingen. Deze vergaderingen zijn openbaar.

 

De OR organiseert ieder jaar een thema-avond. Op ouderavonden kan een gesprek aangevraagd worden met de OR. Verder kunnen ouders vragen stellen aan of aandacht vragen voor bepaalde zaken via: ORinfo@marnixcollege.nl

 

Iedere ouder die een kind heeft op het Marnix College, kan zich voor deelname aan de OR aanmelden voor in beginsel een periode van drie jaar. Vanzelfsprekend wordt er gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders van leerlingen uit de verschillende leerjaren en schooltypen. Het huishoudelijk reglement van de OR is te vinden onder documenten op Magister.

 

Informatieavond beroepsbeoefenaars op 15 februari 2018

Donderdagavond 15 februari jl. vond de 4e editie van de Marnix Beroepenavond plaats. Op het Marnix College waren die avond meer dan 40 verschillende beroepsbeoefenaars aanwezig. Zij hebben in 3 rondes van een half uur voorlichting gegeven aan leerlingen uit de 3e en hoger (en hun ouders/verzorgers) over hun beroep. Aanwezige beroepen waren zeer divers en met verschillende opleidingsniveau’s zodat een brede groep leerlingen aangesproken werd. We kunnen wederom terugkijken op een geslaagde avond waarbij vele leerlingen wat verder op weg zijn geholpen bij het maken van een keuze voor hun vervolgopleiding.

 

 

Zie ook de artikelen van de Ouderraad in diverse uitgaven van Marnix Motief. Klik hier om naar de Marnix Motief-pagina op deze site te gaan.